Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole

Obecná charakteristika školy

autor: Vlasta Humlová , ředitelka školy

 • Třídy školy se naplňují v budovách Komenského a Cihlářská do počtu 25 žáků.
 • V rozsahu stanoveném předpisy se žákům bezplatně poskytují učebnice. Pracovní sešity a pomůcky hradí rodiče žáků.
 • Ředitelka školy jmenuje zástupce ředitele. Ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a vedoucí metodických orgánů, přiděluje práci všem zaměstnancům školy. 
 • Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • V rámci týmové spolupráce je ustanoven manažerský tým, jehož členy jsou ředitelka školy,  zástupkyně ředitele, výchovný poradce, metodik prevence,speciální pedagog a školní psycholožka.
 • Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád. Vydává vnitřní řády školních družin a provozní řády odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť.
 • Školní poradenské pracoviště zahrnuje činnost školního psychologa a speciálního pedagoga, metodika prevence, výchovného poradce a asistentů pedagoga.
 • Škola organizuje lyžařské kurzy a plavecký výcvik žáků. Jejich program schvaluje ředitelka školy. 
 • Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 
 • Škola podporuje účast žáků v zájmových útvarech. Poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.
 • V budově Komenského je k dispozici 26 učeben. Z toho 11 slouží jako odborné učebny: 2 pro výpočetní techniku, 1 jazyková učebna, odborné učebny pro přírodopis, fyziku, chemii, atd. Součástí školy jsou: 2 oddělení školní družiny, školní knihovna.
 • V budově Cihlářská je k dispozici 2 učebny, 1 učebna PC, 1 oddělení ŠD, tělocvična a rozsáhlá školní zahrada.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním. Soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

Webové stránky vytvořil Acceler