Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Inkluzívní vzdělávání

O inkluzi

Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání.

Cílem školní inkluze je nabízet začlenění děti s jakýmkoliv znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.

Inkluzívní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pedagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.

 • Inkluzívní je přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky.
   
 • Je jim přitom poskytována podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň naplňuje a respektuje jejich individuální potřeby a rozvíjí jejich silné stránky

Organizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesně postižených a žáků sociálně znevýhodněných

Masarykova základní škola poskytuje žákům tato podpůrná opatření

 

 1.  Klub předškoláků – počet žáků ve třídě 15, klub je umístěn v budově Komenského 312 ve druhém patře pavilonu.
 1. Činnost speciálního pedagoga - reedukační činnosti se žáky s poruchami učení
 2. Činnost školního psychologa - podpůrna činnost žákům s jakýmkoliv problémem
 3. Artefiletické skupiny - pro žáky 1. i 2.stupně jsou zřízeny 4 skupiny
 4. Feuerteinova metoda instumentálního obohacování - systematická pomoc při zvládání školních neúspěchů nebo  posílení schopností nadaných žáků
 5. Podpůrná opatření 1.stupně poskytovaná v rámci Rozvojového programu MŠMT v roce 2015
 6. Vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu.

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler